Versterken samenwerking medisch en sociaal domein in de wijk

We zien dat beide domeinen ook in onze regio nog vaak twee gescheiden werelden zijn. Te vaak gaat kostbare tijd verloren doordat mensen elkaar niet kennen. Na vier jaar decentralisatie moeten we nu de stap zetten naar meer en betere samenwerking tussen gemeenten en eerstelijns zorgaanbieders.

Daarom zetten we erop in dat de professionals uit beide domeinen elkaar weten te vinden, meer samenhang aanbrengen in het wijkwerk, elkaars taal meer leren spreken en meer vanuit gelijke gerichtheid gaan samenwerken. Alleen dan kunnen we zorg en welzijn in de wijk zelf, voor de meest kwetsbare mensen, dichtbij en vanuit de zorgvraag van de mens, organiseren. 

Voor de manier waarop bestaat geen blauwdruk. Elke gemeente is anders, net als de wijze waarop de zorgprofessionals werken. Bovendien zijn er in onze regio al diverse lokale initiatieven van gelijke strekking. We beogen deze te verbinden door kennis en kunde te delen en van elkaar te leren. Daarnaast gaan we door met het opzetten van kleinschalige experimenten om op zoek te gaan naar nieuwe aansluitende werkwijzen en de zorgprofessionals in de wijk sterker met elkaar in verbinding te brengen.

De weg die we willen bewandelen

  1. Doorgaan met lopend initiatief: ‘Multiprobleem Aanpak Kwetsbare Burgers’ (Etten-Leur). Na evaluatie verspreiding van ervaringen en verkenning implementatie werkwijze in meerdere gemeenten. 
  2. Ontplooien nieuw initiatief: ‘Samen werken aan een gezonde wijk’ (Breda) om gezondheid en welzijn van bewoners van een nader te bepalen wijk te versterken.
  3. Doorgaan met lopend initiatief vanuit ViZ Ouderenzorg om specifiek voor kwetsbare ouderen de samenhang te versterken tussen het medische en sociaal domein (Breda). Daarnaast verkenning actueel en toekomstig beleid vanuit meerdere gemeenten.
  4. De geleerde lessen in de Maatwerkfabriek (samenwerkingsproject van Gemeente Breda en CZ voor mensen in complexe zorgsituaties) delen met professionals in Breda die met dit soort situaties te maken krijgen en de actieaanpak vanuit de Maatwerkfabriek met CZ en Gemeente Breda inbedden in de dagelijkse praktijk van professionals.
  5. Organisatie van een regionale conferentie samen met alle West-Brabantse gemeenten, via Regio West-Brabant (RWB), om onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen en ‘good-practices’ te stimuleren. 
  6. Stimuleren van wijk- en netwerkbijeenkomsten, via al onze eigen organisaties, waarbij mensen die werkzaam zijn in de wijk elkaar (verder) leren kennen. 
  7. Analyseren van regionale data over gezondheid en welzijn inwoners gemeenten (wijken) West-Brabant, prognose van gezondheidsontwikkeling, ervaren kwaliteit van leven op weg naar regionale populatiegebonden aanpak (zie verderop in dit programma bij ‘Een gezonde regionale organisatie’).

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda