Uitgangspunten

1. Mensgericht

De mensen en hun functioneren in het dagelijks leven, hun welzijn, hun kwaliteit van leven, staan voor ons centraal. Deze kwaliteit van leven definiëren zij zelf en zij voeren zelf de regie over hun gezondheid, ziekte en welbevinden. Mensen zijn niet alleen hun ziekte. Ons perspectief is breder dan alleen iemands fysieke of mentale beperkingen.Onze zorg is gericht op wat iemand zelf kan en wil. Dit vraagt van ons een andere benadering: gericht op het persoonlijk functioneren, de veerkracht en eigen regie van mensen; uitgaan van mogelijkheden in tegenstelling tot uitgaan van ziekte en onmogelijkheden. Dat laat onverlet dat mensen gerechtvaardigd mogen vertrouwen op de deskundigheid van zorgverleners. Zorg gericht op de mens draait om de interactie tussen mensen en zorgverleners. Het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’ vormt de basis voor deze persoonsgerichte zorg. Het werken vanuit deze visie vraagt om een bewustwording en verandering binnen onze organisaties op alle niveaus. Zo zijn we in deze regio met elkaar verbonden.

2. Samen denken, samen doen

Alles wat we doen, doen we vanuit de hierboven geformuleerde visie: denken vanuit het perspectief van de mens. Niet onze organisatiebelangen of persoonlijke ambities staan centraal, maar wat het beste is voor de mensen in onze regio. We slaan de handen ineen om te komen tot een zoveel mogelijk gelijkgerichte samenwerking. Gericht op het creëren van waarde voor zorgbehoevende inwoners. Een ambitie die wij alleen in gezamenlijkheid kunnen realiseren. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken binnen ons huidige zorgstelsel en om breder te kijken dan het belang van onze eigen organisaties. Voor elke organisatie spelen specifieke belangen. We willen deze en zullen deze van elkaar respecteren maar we hechten ook veel waarde aan het maatschappelijk belang van doelmatige, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning. Dat weegt in het kader van onze regionale ambitie zwaarder dan het belang van onze eigen organisaties. Daarom werken we aan vertrouwen in elkaar, we gaan de dialoog aan en bespreken onze standpunten in termen van gezamenlijke belangen. Via ‘samen denken’ groeien we zo toe naar ‘samen doen’. Het vraagt dat we van elkaar weten waarop we mogen rekenen, waarvoor we ons aanspreekbaar opstellen en hoe we dit in de regio gaan organiseren. Aan ieder van ons én aan de mensen in onze regio geeft dit uiteindelijk de garantie dat we staan voor onze gezamenlijke ambitie.

3. Gezond blijven: voorkomen is beter dan genezen

Gezondheidszorg komt in de praktijk nog (te) vaak neer op zorg uit de eerste en tweedelijn. En dat terwijl veel (chronische) aandoeningen het gevolg zijn van een ongezonde levensstijl. De kennis over gezond gedrag in onze maatschappij is toegenomen, maar veel mensen zijn ongezonder gaan leven dan voorheen. Het is onze ambitiede mensen in onze regio zo gezond mogelijk te houden. Onze zorg en ondersteuning richten wij daarom op het zoveel mogelijk voorkomen dat mensen ziek worden, want het is een oud maar waar gezegde: voorkomen is beter dan genezen. Vanuit al onze organisaties geven we daarom hoge prioriteit aan het stimulerenvan een gezonde levensstijl en sturen we aan op een cultuuromslag van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’.

4. De beste zorg in de juiste setting

Bij onze regionale samenwerking zetten we in op de beste zorg in de meest optimale setting. Dat betekent: eenvoudig als dat kan, complex als het moet en altijd geleverd door de best passende zorgverlener. Ook al staan wij als Nederland op de eerste plaats volgens de meest recente European Health Consumer Index (EHCI, januari 2018), er liggen nog tal van uitdagingen en kansen om de zorg verder te verbeteren. We spannen ons daarom continu in om onze organisaties te verbinden en te zoeken naar mogelijkheden om vanuit dit principe de samenwerking tussen zorgverleners en –organisaties te stimuleren. Samen zijn we meer dan ieder van ons apart. Dat leidt tot onze overtuiging niet alleen tot een betere kwaliteit van zorg, maar ook tot een grotere patiënttevredenheid en meer werkvoldoening van onze zorgprofessionals. En we dragen hiermee ook nog eens bij aan het beteugelen van de zorgkosten en het toekomstbestendig houden van de zorg.

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda