Naar een rookvrije generatie

Een speerpunt van ons programma, want roken is de grootste veroorzaker van vroegtijdige ziekte en sterfte. Roken vergroot de kans op longkanker en op andere soorten kanker en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, longziekten en diabetes. Als we ziekten willen voorkomen, kunnen we het best beginnen bij de bron: zorgen dat we roken voor eens en altijd uitbannen uit onze maatschappij. We zullen hiermee grote gezondheidswinst behalen.
Het is een stevige opgave, daar hebben we tijd en geduld voor nodig. Preventie vraagt om een meerjarige inzet, voordat de resultaten zichtbaar zijn in cijfers. En naast alles wat er op dit thema in de regio al plaatsvindt: een integrale aanpak, een samenwerking tussen de verschillende domeinen: zorg, publiek en privaat. Vanuit ons samenwerkingsverband ViZ kunnen we met vereende krachten meer en sneller dan alleen resultaat behalen om gezondheidswinst te boeken en gezondheidsverschillen te verkleinen. We zetten daarom in op een brede regionale aanpak Stoppen met Roken.

Ambitie en doelgroep

Wij hebben een tweeledige ambitie (korte en lange termijn):

 • In 10 jaar tijd hebben wij een nagenoeg ‘rookvrije’ generatie in onze regio. De belangrijkste doelgroep bij deze ambitie is de jeugd en de jongvolwassenen. We streven ernaar dat van de jongeren uit de leeftijdscategorie van de 4e klas Voortgezet Onderwijs nog hooguit 2% rookt. Voor de jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 19 – 24 jaar beogen we een reductie tot onder de 25%. Zij hebben hun hele toekomst nog voor zich en maatregelen gericht op deze doelgroep hebben op de lange termijn het grootste effect.
 • In 3 jaar tijd willen we het aantal rokers in de gehele populatie volwassenen reduceren tot onder de 20%. Omdat roken en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen meer voorkomen bij personen met een lage opleiding en een laag inkomen, leggen we een focus op deze doelgroep.

We vinden het belangrijk om deze ambitie en de aanpak samen met alle partners van ViZ te gaan bespreken, zo nodig te herformuleren, en verder te gaan vormgeven. De effectiviteit van onze brede regionale aanpak voor een rookvrije generatie neemt recht evenredig toe, als er een breed draagvlak is en ieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

De weg die we willen bewandelen:

 • Organiseren van rondetafelgesprekken en/of werkconferentie(s) om deze ambitie te bespreken en om concrete, scherpe en ambitieuze doelen en maatregelen te formuleren voor de korte en de langere termijn.
 • Versterken en verbreden van regionale samenwerking op dit thema: zorg – publiek – privaat & kennissector. Naast al onze eigen professionals zowel scholen, lokale overheden, patiëntenorganisaties en sportclubs als bedrijven, werkgevers en kennisinstellingen uitnodigen.
 • Verbinding zoeken met en leren van de ervaringen en interventies in de regio die al goed lopen en vooral daarop aansluiten.
 • Een jaarlijkse Stoppen met Roken werkconferentie om gemaakte afspraken te volgen en dit thema op de agenda te houden.
 • Zoeken naar meetbare en uitvoerbare doelstellingen op regioniveau en het uitvoeren van een regionale data-analyse om zicht te krijgen op wijken met het grootste aantal rokers. De regio-analyse van het RiVM en data van de GGD kunnen ons daarbij helpen (zie ook verderop in dit document bij ‘Een gezonde regionale organisatie’).

Maatregelen waaraan we denken:

 • In de regio naar rookvrije zorginstellingen, rookvrije scholen, rookvrije sportlocaties, publieke ruimtes, terrassen en andere kind omgevingen.
 • Regionale scholencampagne om bewustwording te stimuleren en om gezondheidsvaardigheden zo jong mogelijk aan te leren.
 • Als regio meedoen met de aangifte tegen de tabaksindustrie.
 • Regionale leefstijlcampagne bij alle zorgverleners (medisch en sociaal domein) Stoppen met Roken, om bewustwording bij mensen te stimuleren.
 • De regionale aanpak laten aansluiten bij dat wat er al is; verwijzingen naar alle SMR-programma’s, maar alleen als ze bewezen effectief zijn.
 • Stimuleren van aanleren effectieve motivatietechnieken voor de verbetering van de begeleiding bij SMR.
 • Schrappen van het eigen risico van deze behandelingen.
 • Cursussen Stoppen met Roken op de werkvloer van bedrijven en organisaties.
 • Sigaretten meer uit het zicht bij verkooppunten, minder verkooppunten in de buurt van scholen.
 • Aansluiten bij landelijke campagne om tabak accijnzen te verhogen.

Beoogde start van voorbereidingen: augustus 2018

Expertiseteam

 • Heidy de Mol (GGD)
 • Ans Borst (GGD)
 • Adriënne van den Bosch (Zorroo)
 • Ingeborg van Beurden (Amphia)
 • Monique Klerkx (Verloskundige)
 • Sanne Hammer (Kinderlongarts)
 • Dominiek Rutters (Programmamanager ViZ)

Bestanden

Projectbegeleiding

Dominiek Rutters

Programmamanager ViZ

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda