Overige transmurale zorg

Op verschillende vlakken is er voor specifieke doelgroepen in de regio samenwerking en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke ambitie. Er zijn lokale en regionale coalities en infrastructuren opgezet, die allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan het verbetering van de gezondheid en het welbevinden van de mensen uit onze regio.
Om tot een integralere aanpak te komen ligt er een forse uitdaging om meer samenhang en samenwerking tot stand te brengen. Ieder domein en iedere organisatie heeft een rol en verantwoordelijkheid om knelpunten (gezamenlijk) op te pakken en veranderingen door te voeren.

Wat wordt in de regio al gedaan om dit waar te maken? 

Lopende ketenzorg trajecten in regio

Betrokken zorgdisciplines

Patiënten met DMII

  • Keten DBC + regionaal formularium + borging farmacotherapeutische afspraken
  • Zinnig en zuinig voorschrijven medicijnen
  • Pilot voor maatwerk diagnostiek
Huisartsen, internisten, apotheken, paramedici, pedicures, podotherapeuten, laboratorium, verzekeraar

Patiënten met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ en VVR)

  • Keten DBC + regionaal formularium + borging farmacotherapeutische afspraken
  • Zinnig en zuinig voorschrijven medicijnen

Huisartsen, cardiologen, laboratorium, paramedici, verzekeraar

Patiënten met COPD en/of astma

  • Keten DBC + regionaal formularium longmedicatie + borging farmacotherapeutische afspraken (in voorbereiding)

Huisartsen, longartsen, apotheken, laboratorium, paramedici, thuiszorgorganisaties, verzekeraar, patiëntorganisatie

  • Patiënten met hartfalen

Huisartsen, cardiologen e.a.

  • ViZ Kwetsbare ouderen

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, apotheken, verzekeraar, gemeenten, patiëntorganisatie

  • Patiënten met psychosociale problemen (GGZ)

Huisartsen, GGZ-zorgverleners (GBGGZ en SGGZ)

  • Eerstelijns Diagnostiek, voor o.a. patiënten met tekort Vitamine B12 en patiënten met chronische darmziekten

Huisartsen, laboratorium, internisten, MDL-artsen, neurologen, verzekeraar

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda