Gezonde voeding, gezond bewegen

Gezonde voeding en beweging dragen bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding en beweging verdienen een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en het voorkomen van ziekten en chronische aandoeningen. Het aantal kinderen met obesitas stijgt wereldwijd.
Ook in West-Brabant zijn er wijken waar 1 op de 4 kinderen kampt met overgewicht. Dit leidt tot een groot gezondheidsverlies en veroorzaakt een hoge ziektelast. Met een integrale en brede regionale inzet op dit thema voor deze specifieke doelgroep is een grote gezondheidswinst te behalen. Wij kiezen vanuit ViZ voor een focus op jongeren. Daarnaast omarmen we wat we als organisaties in de regio samen al doen op het gebied van voeding en beweging voor volwassenen.

Versterken ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’

We sluiten hiervoor aan bij het bewezen succesvolle initiatief voor het aanpakken van overgewicht bij kinderen van het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Vanuit onze (medische) expertise kunnen we zo een steentje bijdragen aan het creëren van een omgeving waar kinderen en jongeren gezond opgroeien.

We streven naar een afname van overgewicht onder kinderen en jongeren. Het streven is dat zij een gezonde leefstijl hebben, waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en bewegen centraal staat.

In twee jaar tijd zijn de medewerkers van al onze organisaties op de hoogte van de ambitie van JOGG, hebben al onze organisaties zich verbonden aan de JOGG-ambitie en is een aantal concrete acties vanuit het medische en sociale domein in gang gezet, die de ambitie van JOGG versterken.

Versterken West-Brabant Wandel Challenge

We zetten de organisatorische infrastructuur van ViZ in om de ‘West-Brabantse Wandel Challenge’ te versterken. Dit is een regionaal initiatief van de 4 huisartsenzorggroepen uit de regio en een aantal andere partijen uit West-Brabant, in navolging van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) en de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Lokale zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten) organiseren hiervoor gedurende ca. 20 weken een wandeling voor hun patiënten (en hun partner) om hen in een groep met lotgenoten op een aansprekende en persoonsgerichte manier te motiveren meer in beweging te komen. Het streven is ieder jaar meer wandelaars met Diabetes te laten deelnemen aan de West-Brabant Wandel Challenge en meer zorgverleners hierin een (gedeelde) rol te laten vervullen.

Versterken pilot Move2Improve

Naar analogie van en in samenwerking met de NDC is eenzelfde Challenge in voorbereiding voor COPD-patiënten: ‘Move2Improve’ genoemd. Initiatiefnemers zijn naast de NDC en de BvdGF het Longfonds en een werkgroep van longartsen en onderzoekers. Move2Improve zet zich in voor activatie van COPD-patiënten omdat wandelen in positieve zin bijdraagt aan de gezondheid. Ook hierbij zullen we de organisatorische infrastructuur van ViZ inzetten om het initiatief te promoten en om zoveel mogelijk COPD-patiënten met hun naasten in beweging te krijgen.

De weg die we willen bewandelen:

  • Organiseren van gesprekken om te bespreken welke bijdrage vanuit het ViZ-netwerk geleverd kan worden aan de drie genoemde initiatieven.
  • Aansluiten bij de oproep van de initiatiefnemers om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen overgewicht en om het bewegen te promoten.
  • Verspreiden van het gedachtegoed van ‘Gezonde voeding, gezond bewegen’ onder de professionals van onze organisaties.
  • Stimuleren en uitnodigen gemeenten om ook JOGG-gemeente te worden.

Maatregelen waaraan we denken:

  • Ambassadeurs uit onze organisaties inzetten om op scholen en sportverenigingen voorlichting te geven over gezond gedrag. Zo zetten we onze expertise in om kinderen in te zetten als ‘change agents’ in hun gezinnen door hen op school te leren over het belang van gezonde voeding.
  • Meewerken aan regionale communicatiecampagne ‘Water drinken’.
  • Gezonde voeding en bewegen hoog op de agenda plaatsen van al onze organisaties.

Bestanden

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda